فرش قرمز برای غیر متخصص ها !
كد خبر : ۱۱۳۷۶ /  تاریخ :۲۲ آذر ۱۳۹۸ /  اخبار  /  کاریکاتور ايميل چاپ
آیا با تصمیمات عجیب و عجولانه استانداری مازندران ، مازندران بهشت غیر متخصصها در امر ساخت و ساز خواهد شد !؟
فرش قرمز برای غیر متخصص ها !
آیا با تصمیمات عجیب و عجولانه استانداری مازندران ، مازندران بهشت غیر متخصصها در امر ساخت و ساز خواهد شد !؟